Vaučeri – Sokobanja

vauceri-sokobanja

Šta Vam je potrebno za vaučer od dokumentacije?

  1. Popunjena Prijava za dodelu vaučera (obrazac Prijave za dodelu vaučera Vam je priložen na sledećem linku samo treba da ga odštampate http://mtt.gov.rs/vauceri-za-odmor-u-srbiji/) Korisnik vaučera prijavu podnosi lično. Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati.
  2. Vaša očitana lična karta ili pasoš.
  3. Potvrda o rezervaciji smeštaja koju Vam šalje Ugostitelj kod koga ste rezervisali smeštaj. Ugostitelj Vam Potvrdu o rezervaciji može poslati poštom na kućnu adresu ili na e-mail.
  4. Ako ste penzioner čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara, onda original penzionog čeka ili drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje Vaša banka sa teritorije Republike Srbije ili fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju.
  5. Ako ste zaposleno lice čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno,onda original Potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi (obrazac Potvrde o zaposlenju možete preuzeti na sledećem linku http://mtt.gov.rs/vauceri-za-odmor-u-srbiji/ samo treba da ga
    odštampate – popunjava poslodavac ), isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
  6. Ako ste nezaposleno lice, onda Potvrda iz Nacionalne službe za zapošljavanje ( preuzimate je na Birou rada ).

Ко мože biti korisnik vaučera?
Korisnici vaučera Sokobanja mogu biti:
1) Korisnici prava na penziju,
2) Nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ( korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog licа, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređije socijalna zaštita;
4) Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica,
5) Zaposlena lica čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6) Vojni i civilni invalidi rata sa primanjima ispod 60.000 dinara na mesečnom nivou,
7) Korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) Nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave
isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

VAUČEROM SE OBEZBEĐUJE

Usluga smeštaja, i to:
U trajanju od najmanje 5 noćenja, van mesta prebivališta korisnika vaučera ( u turističkom mestu). Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.
Vaučer se može iskoristiti zaključno sa datumom 20.11.2019. god.
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,, Pošta Srbije ” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre dolaska na željenu destinaciju.

VREDNOST VAUČERA JE 5000 DINARA.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo preko JP “ Pošta Srbije” dostavlja vaučere lično, putem adrese koju su ostavili prilikom predaje dokumentacije.
Neblagovremene, nepotpune kao i prijave sa netačnim podacima,odnosno
dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranjе.
Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti spostvenim sredstvima.
Аkcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budzetska sredstva.

Zato, na vreme rezervišite svoj smeštaj!

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 063-18-75-123.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *